το λογότυπο του ενεχυροδανειστηρίου που μετακομίσαμε